Propozycje zmian dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Strona 1

Strona 2

Strona 3